متقاضی گرامی لطفا کد ملی خود را وارد کنید
                                           
*
*

شماره و تاریخ نامه ثبت در سازمان نظام مهندسی ساختمان كرمانشـاه که حاوی مدارک انتقال و خلاصه پرونده از استان مبدا به این سازمان بوده را از دبیرخانه اخذ و در قسمت شماره نامه ثبت نمائید .

پس از ارسال نامه انتقال و ارسال پرونده از استان مبدا مدارک تحصیلی خود (اعم از کاردانی،کارشناش،ارشد ،دکتری)را جهت استعلام از طریق سامانه تیکتینگ در سایت سازمان نظام مهندسی به دبیرخانه ارسال فرمایید.

سازمان نظام مهندسی طی نامه ای مدارک تحصیلی شما را از دانشگاه های مورد نظر استعلام کرده و پس از پاسخ نامه استعلام مدارک از دانشگاه مربوطه ،شماره پاسخ نامه از دبیر خانه سازمان اخذ و در قسمت مربوطه وارد شود

لازم به ذکر است مطابق بند ت ماده 44 قانون نظام مهندسي ضمن اطلاع ازكليه قوانين و مقررات مندرج در مباحث چند گانه مقررات ملي ساختمان و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و سایرقوانین مرتبط و آئین نامه ها ، دستورالعملها، بخش نامه هايي كه در سايت سازمان و سايرمنابع اطلاع رساني ابلاغ مي گردد، متعهد به رعايت موارد مذكور بوده و از آنها عدول نخواهم کرد

پس از ارسال نامه انتقال و ارسال پرونده از استان مبدا مدارک تحصیلی خود (اعم از کاردانی،کارشناش،ارشد ،دکتری)را جهت استعلام از طریق سامانه تیکتینگ در سایت سازمان نظام مهندسی به دبیرخانه ارسال فرمایید.

سازمان نظام مهندسی طی نامه ای مدارک تحصیلی شما را از دانشگاه های مورد نظر استعلام کرده و پس از پاسخ نامه استعلام مدارک از دانشگاه مربوطه ،شماره پاسخ نامه از دبیر خانه سازمان اخذ و در قسمت مربوطه وارد شود

1-تعهدنامه
*بدین وسیله اعلام می دارم یک نسخه "نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان" ابلاغی به شماره 02/100/15288 مورخ 09/04/1395 را در روز ............... مورخ ........................ از مرجع صدور پروانه اشتغال به کار دریافت و مطالعه نمودم و ضمن اعلام پایبندی به مفاد آن متعهد می شوم کلیه مفاد آن را با دقت و توجه کامل رعایت نمایم.

*همچنین با استناد به شیوه نامه شماره 400/118782 مورخ 6/9/97 صادره از وزارت راه و شهرسازی، نسبت به طی نمودن دوره های آموزشی لازم از ابتدای سال 98 و بر اساس دستورالعمل منضم به شیوه نامه مورد اشاره اقدام نمایم.در غیر اینصورت مسؤولیت تبعات ناشی از آن بر عهده اینجانب خواهد بود. لازم به ذکر است مطابق بند ت ماده 44 قانون نظام مهندسي ضمن اطلاع ازكليه قوانين و مقررات مندرج در مباحث چند گانه مقررات ملي ساختمان و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و سایرقوانین مرتبط و آئین نامه ها ، دستورالعملها، بخش نامه هايي كه در سايت سازمان و سايرمنابع اطلاع رساني ابلاغ مي گردد،

-پرداخت فیش 6000 تومانی از طریق درگاه بانکی به نام وزارت امور اقتصادودارائی به شماره شبا 750100004061000902024643 IR و شناسه 308333333333333160101611530001 نزد بانك مرکزی

پس از ارسال نامه انتقال و ارسال پرونده از استان مبدا مدارک تحصیلی خود (اعم از کاردانی،کارشناش،ارشد ،دکتری)را جهت استعلام از طریق سامانه تیکتینگ در سایت سازمان نظام مهندسی به دبیرخانه ارسال فرمایید. سازمان نظام مهندسی طی نامه ای مدارک تحصیلی شما را از دانشگاه های مورد نظر استعلام کرده و پس از پاسخ نامه استعلام مدارک از دانشگاه مربوطه ،شماره پاسخ نامه از دبیر خانه سازمان اخذ و در قسمت مربوطه وارد شود

تعهدنامه

لازم به ذکر است مطابق بند ت ماده 44 قانون نظام مهندسي ضمن اطلاع ازكليه قوانين و مقررات مندرج در مباحث چند گانه مقررات ملي ساختمان و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و سایرقوانین مرتبط و آئین نامه ها ، دستورالعملها، بخش نامه هايي كه در سايت سازمان و سايرمنابع اطلاع رساني ابلاغ مي گردد، متعهد به رعايت موارد مذكور بوده و از آنها عدول نخواهم کرد.