سامانه سینا کرمانشاه

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

ورود به بخش های سامانه

کارتابل مهندسین

ورود کارتابل اعضاء حقیقی و حقوقی

ورود

کارتابل سازمانی

ورود پرسنل و نیز نمایندگان استان

ورود

پذیرش عضویت

پذیرش عضویت حقیقی حقوقی و انتقالی

ورود

مدیریت تیکت

پاسخگویی تکیت مدیریت تیکت

ورود

ورود مالکین

جهت مالکین و ثبت درخواست های و پیگیری

ورود

مجریان گــاز

ثبت درخواست گاز و گزارشات مجریــان

ورود

گزارش مجریان

گزارشات مجریان حقیقی و حقوقی

نمایش

دانلود نسخه راهنما سامانه سینا دانلود نحوه اعلام به شروع به کار نظارت
دانلود نظام نامه ارجاع نظارت نمونه نقشه جهت طراحان
راهنمای ثبت ملک توسط مالکین
راهنمای ارسال نامه طراح به کنترلر بخش اول راهنمای ارسال نامه طراح به کنترلر بخش دوم